دلداری ازنوع غنضنفری - چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۳
روده برمیشی ازخنده!!! - چهارشنبه هفدهم دی ۱۳۹۳
باشگاه مادران - سه شنبه نهم دی ۱۳۹۳
پ ن پ جدید رسید - دوشنبه یکم دی ۱۳۹۳
اس ام اس خنده دار - شنبه سوم آبان ۱۳۹۳
...اس ام اس بارون - یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۲
اس ام اس سرکاری وطنز - یکشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۲