دلداری ازنوع غنضنفری - چهارشنبه یکم بهمن 1393
روده برمیشی ازخنده!!! - چهارشنبه هفدهم دی 1393
باشگاه مادران - سه شنبه نهم دی 1393
پ ن پ جدید رسید - دوشنبه یکم دی 1393
اس ام اس خنده دار - شنبه سوم آبان 1393
...اس ام اس بارون - یکشنبه بیست و نهم دی 1392
اس ام اس سرکاری وطنز - یکشنبه دوازدهم آبان 1392